Czym jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. każdy zakład musi opracować “Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”. Dotyczy to przepisów BHP związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Kto musi wystawić tego typu dokument?
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi być wystawiony przed podmioty, które prowadzą procesy produkcyjne i/lub technologiczne z wykorzystaniem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe oraz magazynów, w których takie są przetrzymywane. Jeżeli ocena ryzyka wypadnie pozytywnie, wówczas należy w opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Z czego składa się dokument zabezpieczenia przed wybuchem?
Dokument tego typu powinien zawierać szczegółowe informacje na temat środków ochronnych oraz ograniczenia skutków wybuchu w wyszczególnionych przestrzeniach zagrożonych.
Do tego niezbędne jest także oświadczenie pracodawcy o prawidłowym i bezpiecznych funkcjonowaniu urządzeń oraz dokonaniu oceny ryzyka związanego z możliwością eksplozji.
Dokument powinien zawierać także potwierdzenie spełniania przez urządzenia i maszyny wszystkich wymaganych norm bezpieczeństwa oraz konserwacji. Oczywiście przepisy BHP dotyczą również pracowników, więc w oświadczeniu musi znaleźć się informacja o tym, jakie środki ochrony stosowane są również dla nich, a także jak koordynowane jest wprowadzanie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Kto ocenia ryzyko wybuchu?
Ocena ryzyka wybuchu powinna być dokonana przez eksperta w tej dziedzinie. Może być nim np. rzeczoznawca budowlany, sam zaś dokument wystawiana jest przez pracodawcę na bazie posiadanych certyfikatów oraz znajomości procesu technologicznego.