Kasa fiskalna dla lekarzy

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, natomiast nie rzadko także do utraty ludzkiego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest budowana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grupy Europejskiej, a używanego w tłu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wejścia w działanie dyrektywy ATEX całe tego modelu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX natomiast być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do skorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dopasowywana do sprzętów będących własne źródło zapłonu, bo w ich przypadku jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu zwykli można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy a jednostek odpowiedzialnych.