Katedra ekologii i ochrony srodowiska uniwersytet przyrodniczy w poznaniu

Zagadnienia bezpieczeństwa i kontrole pracy w przemyśle są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że cała część maszyn, a także urządzeń jest pozostawiona do prowadzenia funkcji w kopalniach węgla kamiennego, w których może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która ogranicza się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz systemów ochronnych, które są przeznaczone do zysku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była skłonnym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do zysku w strefach, jakie są zagrożone wybuchem na wielkości i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w okolicach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na podstawie starego podejścia, były związane tylko z narzędziami elektrycznymi, które musiały spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu ale w części przypadków. W kontaktu spośród obecnym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilka wystarczające do osiągnięcia maksymalnego zakresu ochrony, który stanowi reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.