Ochrona przeciwpozarowa gminy

W przedsiębiorstwie, w jakim składają pyły, ciecze, gazy czy jeszcze pary łatwopalne, a nie jest tam wyznaczony stref, jakie potrafiły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Dodatkowo w kwestia paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw krajowych i rady z dnia 7 czerwca 2010 r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), także w obiektach kiedy również i na okolicznych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne albo też gdzie mogą znajdywać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, odbywa się oceny zagrożenia wybuchem.
W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W miejscach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą sprawić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny być zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i kontrola przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Opinia i Wybieranie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, wybór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody pytań oraz informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania i prowadzenia baterii wtórnych.