Szatkownica japonska

W wybranych przedsiębiorstwach oraz instytucjach daje się lub magazynuje się substancje, jakie mogą być ważne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą ostatnie w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich formach pracodawcy są zobowiązani do sprawienia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na miejsca i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym być ponad wskazane w okolicach i pomieszczeniach zewnętrznych. I wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie regulować i również wskazywać czynniki, które potrafią tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być osiągnięta na platformie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z perspektywą zajścia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przekłada się charakterystyki obiektu. Zapowiada się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które potrafią iść do powstawania pożaru lub wybuchu. Zakłada się środki i sposoby, dzięki którym możliwe będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Liczy się która jest liczba substancji palnych, jakie potrafią sterczeć się źródłem potencjalnego wybuchu. Plasuje się nowatorskie rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.