Zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w których praca z substancjami łatwopalnymi może powodować tworzenie się niebezpiecznych mieszanin wybuchowych i powodować w miejscu pracy zagrożenie wybuchem. Wiele międzynarodowych firm oferuje kompleksowe wsparcie w opracowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w branżach przemysłowych.

Stosując w pracy lub przechowują substancje mogące tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia – pyły, pracodawca musi dokonać oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien także wyznaczyć w budynkach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze stworzeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich zainicjować zapłon.

drukarka fiskalna cenaPosnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Cel :
Przeprowadzenie analizy i wykonanie dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem. Celem stworzenia dokumentu jest spełnienie wymagań prawnych oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych w miejscu pracy.

Sposób zrealizowania usługi:
Stanowiska pracy, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, będą sklasyfikowane z podziałem na strefy zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi oraz ochrona przed wybuchem:
Kolejnym etapem, będzie sprawdzenie źródeł zapłonu zgodnie z następującym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a także fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W przypadku ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy urządzenia i systemy zabezpieczające dla wszystkich miejsc pracy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane zgodnie z kategoriami odpowiednimi dla stref zagrożenia wybuchem.